• cs
    • en

O projektu

Projekt představí možnosti a potřeby pro zlepšení vzájemné informovanosti, podpory a DSC_0142-2respektování lidských činností v krajině, jako jsou zemědělství, vodní hospodářství, krajinné plánování a ochrana přírody; z pohledu specialistů z těchto oborů i veřejnosti, z České Republiky a Norského království. Bude vysvětleno, jaký vliv má způsob využití území v různých půdních podmínkách na erozi půdy, kvalitu půdy a výnosy zemědělských plodin, množství a kvalitu vod (např. povodně, eutrofizace vod, aj.), jaký vliv mohou mít tyto procesy na biodiverzitu a jak naopak biodiverzita může působit ve prospěch zájmů zemědělství, vodního hospodářství a kvality života.

V projektu jsou vybrány tři hlavní cílové skupiny – zemědělci, státní úředníci a studenti. Prostřednictvím seminářů budou v první fázi projektu představeny možnosti a potřebnost přenosu informací a znalostních poznatků mezi jednotlivými oborovými skupinami i mezi jednotlivými členy těchto skupin. Dále budou použity dotazníky, které umožní vyhodnotit zpětnou vazbu od oslovených skupin. Ve druhé fázi projektu bude představeno několik scénářů využití krajiny a budou hodnoceny dopady na půdní a vodní prostředí a ekosystémy, z pohledů zemědělství, vodního hospodářství, ochrany přírody a kvality života. Bude diskutováno, zda a do jaké míry je možný soulad těchto hledisek a co z toho vyplývá v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě v uvedených oborech i ekonomicky.

Hlavním výstupem projektu bude nástroj pro podporu a optimalizaci rozhodování v oblasti ochrany krajiny, zohledňující záměry vodního hospodářství, zemědělství a ochrany přírody, od lokálního po regionální měřítko, s možností hlubšího zapojení zemědělců a občanů do procesu krajinného plánování.

Projekt LaPlaNt je financován programem CZ02 pro Životní prostředí z fondů EHP.


Partneři projektu

2-loga